Ship types
MMSINamnDestination Fartygstyp Beräknad Ankomsttid
266324000DELTA KARLSHAMN 7/2/2017 7:00:00 PM
265619980KARLSHAMN KARLSHAMN 7/21/2017 9:00:00 AM
277291000PATRIA SEAWAYS KLAIPEDA<=>KARLSHAMN 4/29/2017 11:00:00 AM
265528590PILOT 771 SE HANOBUKTEN 4/28/2017 9:39:14 PM
309584000SWEDICA HAV KARLSHAMN 4/28/2017 3:30:00 AM
265519640PILOT 118 SE DOCKSTA 6/26/2017 12:00:00 PM
265585590PILOT 794 SE KARLSHAMN 4/27/2017 9:50:23 AM